SÚPRAVA PRE OBNOVU ŽELEZNIČNÉHO ZVRŠKU MATISA P95 SR

Článok publikovaný 16.4.2015 o 9:00
Autor:  Ing. Miroslav Hartmann
Článok má 0 komentárov Môžete zanechať komentár.

  1. ÚVOD

Akciová společnost STRABAG Rail a.s. je součástí nadnárodního koncernu Strabag SE, což ji umožňuje využívat moderní těžké traťové stroje vlastněné tímto koncernem. Jedním z nejnovějších strojů koncernu je i souprava pro obnovu železničního svršku Matisa P 95 SR vyrobené v roce 2010.

  1. POPIS SOUPRAVY Matisa P95 SR

Souprava pro obnovu železničního svršku Matisa P95 SR je určena k výměně kolejového roštu.

Souprava se skládá z těchto hlavních částí:

Uspořádání soupravy je podřízeno požadavku na dosažení vysokého pracovního výkonu stroje při současném zachování vysoké kvality prací. U obdobných strojů bývá denní výkon omezen nedostatečně kapacitním přísunem nových pražců do místa pokládky a odsunem vyjmutých pražců na železniční vozy. U kladecího stroje Matisa P95 SR je toto kapacitní omezení odstraněno pomocí dvojce manipulátorů s kapacitou každého z nich 30 pražců, které jsou schopné bez vlivu na rychlost pokládky transportovat pražce ze soupravy maximálně 24 vozů sunutých před kladecí soupravou. Vysoká přepravní kapacita manipulátorů je základním předpokladem pro celkový vysoký denní výkon soupravy, který činí až 2250 m koleje za desetihodinovou pracovní směnu.

Konstrukce kladecí jednotky stroje umožňuje pokládku nového kolejového roštu do osy stávající koleje bez jakéhokoliv externího zaměření. Rovněž niveletu koleje umí zachovat bez jakéhokoliv externího měření. V případě potřeby je možné dosáhnout bočního posunu kolejového roštu až 100 mm. Výkonný dynamický šípový pluh, který je součástí kladecí jednotky, umožní zapustit niveletu nově pokládané koleje až o 100 mm níže oproti původní niveletě.

V případě práce soupravy u nástupiště je nutné kolej předem odsunout tak, aby vzdálenost osy koleje od hrany nástupiště byla  min. 1,8 m. V oblasti úrovňových přejezdů se závěrnými zídkami lze soupravou obnovit kolejový rošt pouze v případě, je-li zachována průjezdná šířka mezi závěrnými zídkami 3,3 m.           

Arbeitsbehelf Gleisumbauzug MATISA P 95

Arbeitsbehelf Gleisumbauzug MATISA P 95

Obr. 1 Hlavní části soupravy

            2.1 Zařízení pro vyjímání vyzískaných pražců

Zařízení pro vyjímání vyzískaných pražců je konstruováno tak, aby zvládalo vyjímání dřevěných, betonových a ocelových pražců (vyjma pražců tvaru Y), včetně zlomených či dvoublokových pražců. Vyjímání pražců probíhá zcela automaticky v krocích znázorněných na obrázku č. 2.

 3

 Obr. 2 Zařízení pro vyjímání starých pražců

  

         2.2 Zařízení pro pokládku nových pražců

Činnost zařízení pro pokládku nových pražců je rovněž zcela automatická a probíhá v krocích uvedených na obrázku č. 3. Pokud bude osa nově položené koleje kopírovat osu původní koleje, není nutné provádět žádné externí měření. Stroj je automaticky, pomocí měřící tětivy a výpočetní techniky, schopen položit nové pražce do stejné osy i nivelety koleje, v jaké byla původní osa i niveleta koleje. Konstrukční uspořádání zařízení pro pokládku pražců zaručuje dosažení požadovaného rozdělení pražců včetně jejich kolmosti k ose koleje.

V prostoru mezi zařízením pro vyjímání starých pražců a zařízením pro pokládku nových pražců je umístěn výkonný vibrační pluh upravující vrstvu kolejového lože pro pokládku nových pražců do úrovně stanovené zadáním. Přebytečný štěrk je vyhrnován do prostoru za hlavy pražců. Pro případ, že by na vícekolejné trati hrozilo, že by vyhrnutý štěrk zasahoval do průjezdného průřezu sousední koleje, je v prostoru před pluhem umístěn dopravník, který přebytečný štěrk vyhrnuje na stranu směrem od sousední koleje.    

4

Obr. 4 Zařízení pro pokládku nových pražců

           2.3 Zařízení pro výměnu kolejnicových pasů

Tvar a umístění šesti vodících kleští pro vyjímání vyzískaných kolejnic a šesti vodících kleští pro pokládku nových kolejnic bylo konstruováno tak, aby se usnadnila práce obsluhy a současně nebylo překročeno přípustné namáhání nových kolejnic. Souprava je schopná pokládat i LIS, je však třeba počítat s určitým snížením výkonu.

           2.4 Dílenský a měřící vůz

Dílenský vůz, který je současně i vozem pro měření geometrických parametrů koleje je zařazen na konci soupravy. Stav položené koleje je monitorován jednotětivovým tříbodovým měřícím systémem a zaznamenán digitálním osmikanálovým záznamovým zařízením, jehož výstup je dokladem o kvalitě GPK položené koleje. Parametry dosažené GPK dovolují po obnově bez dalšího podbíjení rychlost až 70 km/h.

            2.5 Technické parametry soupravy Matisa P95 SR

            Motor: Deutz TCD 2015 V8

            Výkon: 380 kW

            Max. rychlost ve vlaku: 100 km/h

            Vlastní rychlost: 5 km/h

            Počet os: 23

            Hmotnost: 360,18 t

            Délka přes nárazníky: 134,47 m

            Pracovní výkon: 400 m/h

            Min. pracovní poloměr: 300 m

            Max převýšení koleje při práci: 160 mm

            Max. délka pražců: 2,7 m

            Hlučnost v kabině: max. 80 dBA

            Hlučnost ve vzdálenosti 7 m: max. 85 dB 

  1. POSTUP PRACÍ

          3.1 Přípravné práce

         3.2 Zahájení vlastních prací

          3.3 Ukončení vlastních prací

          3.4 Dokončovací práce

  1. ZÁVĚR

Popisovaný stroj patří k nejmodernějším strojům pracujícím na evropských železnicích. Jeho hlavní předností je vysoká pracovních rychlost, možnost pracovat i v krátkých vlakových přestávkách a dlouhodobá vysoká kvalita dosažených výsledných parametrů.  
Komentáre


Pridaj komentár