Česká premiéra RU 800S

Článok publikovaný 21.10.2018 o 16:12
Autor:  Peter Bado
Článok má 2 komentárov Môžete zanechať komentár.

Na trati na trati Obrnice – Čížkovice (v majetku spoločnosti AŽD Praha), v približne 3 km dlhom úseku pred žst. Obrnice, bol 15. a 16. októbra 2018 prvý raz v Českej republike nasadený vysokovýkonný stroj RU 800S, ktorý v sebe kombinuje dve základné operácie na železničnom zvršku – výmenu koľajového roštu a čistenie koľajového lôžka. Táto kombinácia umožňuje skrátiť čas potrený na vykonanie týchto činností približne o polovicu, čo bolo v tomto prípade rozhodujúce, nakoľko bolo potrebné zachovať víkendový charakter prevádzky na trati.

Stroj RU 800S (R = reinigung/čistenie, U = umbau/obnova, 800 = výkon ťažiacej reťaze v m3/hod (?), S = Swietelsky) vyrobila v roku 2005 firma Plasser & Theurer pre spoločnosť Swietelsky. Skladá z troch základných častí, ktoré sú navzájom spojené do kompaktného celku. V prednej časti je servisná sekcia, za ňou sa nachádza obnovovacia časť a na konci stroja je radená čistiaca sekcia. Servisná sekcia pozostáva z troch štvornápravových vozňov, v smere práce  v poradí vozeň pre náhradné diely a nádrže s naftou, vozeň KTW určený pre odstavenie portálového žeriavu/manipulátoru pri preprave a energetický vozeň ATW. Na energetickom vozni je taktiež možné odstaviť portálový žeriav pri preprave a medzi jeho podvozkami dochádza k odstráneniu upevňovadiel ponechaných v koľaji pre bezpečný prejazd stroja. Prvý vozeň dĺžky 20,00 m a hmotnosti 39,40 t bol vyrobený až v roku 2006 a nie je uvádzaný ako súčasť stroja.

Obnovovaciu sekciu tvoria dve časti vzájomne kĺbovo spojené, pričom v prednej i zadnej časti je sekcia uložená na dvojici dvojnápravových podvozkov. Stredná časť, v mieste kĺbového spojenia, spočíva na trojnápravovom podvozku a samostatnej náprave, ktoré sú v pracovnom režime zdvihnuté, čím sa vytvára priestor pre pracovné operácie. Tu dochádza k odoberaniu starých podvalov, odťaženiu koľajového lôžka ťažiacou reťazou, zriadeniu vrstvy predštrkovania hutnenej vibračnými lištami, k pokládke nových podvalov a výmene koľajníc. Pred uložením koľajníc na podvaly sú úložné plochy podvalov (podkladnice) očistené stlačeným vzduchom. Šírka ťaženia koľajového lôžka je 3 m a starý štrk je pred odťažením kropený vodou. Z priestorových dôvodov sú podvaly vo dvojici otáčané o 90° a cez strednú časť presúvané rovnobežne s osou koľaje povedľa dopravníku vyťaženého koľajového lôžka. Pred uložením na pláň predštrkovania sú opäť otočené do správnej polohy. Dovoz a odvoz podvalov zabezpečuje dvojica portálových žeriavov pohybujúca sa po pomocnej drážke umiestnenej na bokoch stroja resp. vozňov.

Čistiaca sekcia pozostáva zo štyroch častí. V prvej, uloženej na troj a dvojnápravovom podvozku, dochádza k odťaženiu koľajového lôžka za hlavami podvalov. Celková šírka odťaženého koľajového lôžka môže dosiahnuť  až 6,5 m, pričom zdvihnutím ťažiaceho mechanizmu je možné strojom prechádzať i v miestach pevných prekážok bez prerušenia jeho práce. Pre obmedzenie prašnosti je i tu odťažované koľajové lôžko kropené vodou. Druhý v poradí je štvornápravový vozeň slúžiaci ako zásobník štrku o objeme 30 m3, z ktorého je tento sypaný na koľajový rošt. Medzi podvozkami je pracovisko pre doplňovanie upevňovadiel. Posledné dve časti zdieľajú spoločný trojnápravový podvozok a nachádza sa tu dvojica vibračných triedičov. Výzisk z čistenia je dopravníkmi prevážaný do zadnej časti stroja, kde je pomocou otočného dopravníku ukladaný buď do odvoznej súpravy alebo vedľa koľaje. Na konci sa nachádza násypka pre dodávku nového štrku, ktorý je do stroja dodávaný z MFS vozňa s horným dopravníkom (táto možnosť nebola na stavbe v ČR využitá).

Celková dĺžka stroja (bez prvého vozňa servisnej sekcie) je 177,14 m, má 36 náprav, z ktorých je 12 hnacích a jeho hmotnosť dosahuje necelých 695 t. Pre jeho obsluhu je určených 26 strojníkov a 8 pomocných pracovníkov. Pri preprave vo vlaku je jeho max. rýchlosť 100 km/h, v pracovnom režime sa pohybuje najvyššou rýchlosťou 19 km/h. Minimálny polomer oblúka pri prejazde je 150 m, pri práci 300 m, pričom pri polomeroch pod 600 m je potrebné kvôli stabilite stroja venovať pozornosť prevýšeniu a toto podľa potreby vopred znížiť. Max. prevýšenie v polomeroch nad 600 m a v priamej je 160 mm. Stroj umožňuje výmenu prakticky všetkých druhov podvalov, vrátane podvalov „Y“. Pracovný výkon je udávaný 2 500 m/deň, resp. 175 m/h pri súčasnej výmene koľajového roštu a čistení koľajového lôžka. Maximálny dosiahnutý na predmetnej stavbe bol 300 m/hod, reálne využiteľný sa pohyboval na hodnote cca 150 m/hod. Je možné i odťaženie materiálu koľajového lôžka v plnom profile bez jeho prečistenia. Výkon ťažiacej reťaze je 800 m3/h, pričom materiál je možné odťažiť do hĺbky 80 cm pod ložnú plochu podvalov, výkon zariadenia na ťaženie štrku za hlavami podvalov je 200 m3/h; dvojica vibračných triedičov je teda dimenzovaná na 1000 m3/h.

Samotný stroj bol doplnený súpravou upravených plošinových vozňov určených pre prepravu podvalov a súpravou zásobníkových vozňov pre odvoz výzisku z čistenia koľajového lôžka. Ďalej bola technologická linka doplnená súpravou s plošinovým vozňom upraveným na zber upevňovadiel uvoľnených pri povoľovaní starých koľajníc.
Komentáre


Pridaj komentár